payoff
swoosh
wervel

Privacy

Privacyverklaring Medisch Back Neck Centrum

De behandelaars en het ondersteunend personeel van Medisch Back Neck Centrum gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Doelen van de gegevensverwerkingen

Medisch Back Neck Centrum gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het leveren van goede zorg. Hiervoor wordt een digitaal medisch dossier aangemaakt en bijgehouden. Hierin worden onder andere gegevens bijgehouden over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken, behandelingen, identificatiegegevens, en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening. Het bijhouden van een medisch dossier is een verplichting vanuit de WGBO.

Financiële afhandeling. Voor de financiële afhandeling van de behandeling worden gegevens uit uw medisch dossier gebruikt.

Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, intercollegiaal overleg, onderwijs en voorlichting.  Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor zorginhoudelijke kwaliteitscontroles, intercollegiaal overleg m.b.t. uw behandeling en onderwijs. Uw gegevens kunnen daarnaast worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek (patiëntervaringen en uitkomst van zorg

Indien Medische Back Neck Centrum uw gegevens gebruikt voor andere doelen dan hierboven beschreven, dan wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd. Deze toestemming mag u vanzelfsprekend ook weer intrekken.

Uitwisseling van uw gegevens

Medisch Back Neck Centrum kan medische gegevens opvragen bij uw huisarts of medisch specialist, indien deze gegevens van belang kunnen zijn voor uw behandeling bij ons. Medisch Back Neck Centrum kan ook gegevens met betrekking tot uw behandeling overdragen aan uw huisarts of medisch specialist. Dit is ook het geval indien u in overleg door ons wordt doorverwezen naar een andere zorginstelling.

Ten behoeve van de financiële afhandeling van uw behandeling worden uw NAW-gegevens met een behandelcode doorgegeven aan de factoring maatschappij die voor ons de declaraties verzorgt.

Voor elke andere uitwisseling van uw medische gegevens met andere organisaties (binnen of buiten de Europese Unie), moet u altijd eerst schriftelijke toestemming geven.

Geheimhouding

Het medisch personeel van Medisch Back Neck Centrum is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat zij zonder uw toestemming uw medische geschiedenis niet mogen bespreken met anderen. Het medisch personeel van Medisch Back Neck Centrum mag uw persoonsgegevens wel bespreken met collega’s indien dit nodig is voor goede zorg. Het overige personeel van Medisch Back Neck Centrum heeft een contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Medisch Back Neck Centrum, de behandelaars en het ondersteunend personeel zorgen er voor dat uw persoonsgegevens veilig in een digitale omgeving worden opgeslagen. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn passende maatregelen genomen die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. U kunt hierbij onder andere denken aan bewustwording en wachtwoord- en toegangsbeheer. Mocht er toch wat misgaan met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld als uw gegevens inzichtelijk zijn geweest voor een andere persoon, of dat uw gegevens verloren zijn gegaan), dan wordt gesproken van een datalek. Indien de inbreuk op uw privacy een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, dan melden wij de inbreuk aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor u, dan wordt ook u geïnformeerd hierover.

Bewaartermijnen

Medisch Back Neck Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De wettelijke bewaartermijn voor uw medisch dossier is 15 jaar vanaf de laatste behandeling. Hierna worden de gegevens vernietigd, tenzij u aangeeft dat ze langer moeten worden bewaard.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u bepaalde rechten. Deze zijn vastgelegd in Europese wetgeving. Om beroep te doen op één van uw rechten, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Medisch Back Neck Centrum. U ontvangt dan binnen een maand een reactie, waarin u kunt lezen in welke hoedanigheid gehoor is gegeven aan uw verzoek. Dit verzoek kunt indienen per post of e-mail via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Recht op inzage: U heeft het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Dit kan bij Medisch Back Neck Centrum op afspraak.

Recht op correctie/aanvulling: Indien u merkt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons hierop wijzen. Wij nemen dan maatregelen om deze gegevens te corrigeren en aan te vullen.

Recht op verwijdering: U heeft het recht om (een deel van) uw gegevens te laten verwijderen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw eigen gegevens te ontvangen, die bij Medisch Back Neck Centrum worden verwerkt en door u zelf zijn verstrekt. De gegevens worden geleverd in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. Indien u wilt dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere zorginstelling, dan kunt u dit aangeven in uw verzoek.

Recht op beperking van het gebruik van uw gegevens: In sommige situaties heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het geval zijn als gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking niet rechtmatig is, niet meer nodig zijn, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking gebaseerd is op basis van een publieke taak of gerechtvaardigd belang. Dit is bij Medisch Back Neck Centrum niet van toepassing.

Recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde individuele besluitvorming: Medisch Back Neck Centrum maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Kosten: Er zijn in principe geen kosten verbonden aan het verzoek dat u indient. Dit is alleen het geval als het verzoek ongegrond of buitensporig is. Als dat van toepassing is, mogen wij uw verzoek ook weigeren.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacyrechten of een verzoek wilt indienen, kunt u contact opnemen met Medisch Back Neck Centrum.

Medisch Back Neck Centrum

t.a.v. Dick de Haan, arts

Adres: Bankastraat 99 E-mail: info@backneck.nl Telefoon: +31 70 3121521 Autoriteit Persoonsgegevens

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Medisch Back Neck Centrum met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken wij u eerst contact met ons op te nemen. Indien we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.